9.) Zakup usług doradczych i konsultacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.

9.) Zakup usług doradczych i konsultacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.

9.) Zakup usług doradczych i konsultacji świadczonych przez doradców zewnętrznych.

Data publikcaji: 2017.12.06

Zakup usług doradczych i konsultacji świadczonych przez doradców zewnętrznych w związku z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów w firmie.


Usługa ma celu przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej dla systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Przeprowadzona analiza będzie miała na celu przede wszystkim określenie
szczegółowych wymagań dla systemu, czyli:
1. opracowanie dla poszczególnych modułów składowych szczegółowych
wymagań dla Systemu w zakresie realizowanych funkcji,
2. określenie realizowanych funkcji z uwzględnieniem ergonomii interfejsu
użytkownika, architektury rozwiązania oraz wysokiej dostępności,
3. zaprojektowanie kanału przepływu danych systemu w firmie.

Analizie powinny zostać poddane wszystkie procesy istotne z punktu widzenia wdrożenia systemu, rozpatrywany będzie stan przed wejściem nowego
systemu, w trakcie wdrożenia oraz po realizacji projektu. Końcowym produktem usługi będzie raport z analizy przedwdrożeniowej. Całość dokumentu zawierać będzie opis
głównych procesów oraz strukturę przedsiębiorstwa widzianego poprzez pryzmat nowo wdrażanego systemu. W związku z tym w dokumencie znajdzie się odzwierciedlony stan obecny
łącznie z przedstawieniem wariantów realizacji rozwiązań i ewentualnych zmian w funkcjonalności.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.12.2017r.  Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 05.03.2018r.

Dn. 14.12.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: Connecto sp. z o.o.