RODO

RODO

RODO

RODO

Na podstawie przepisu art.13ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:


Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GRANULAT-Chmielarz Spółka z o.o., ul. Legionów 132, 42-200 Częstochowa.

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO i w celu związanym z zawarciem umowy, przesłaniem oferty zawarcia umowy, a także marketingu produktów lub usług.

Prawnie uzasadniony interes:

Marketing produktów i usług Administratora danych dokonywany jest w celu przedstawienia odpowiedniej oferty, a także realizacji umowy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe w przypadku realizacja zawartej umowy będą przechowywane do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora danych. W zakresie przetwarzania danych w przypadku prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością nawiązania współpracy.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.