8.) Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL w wersji na procesor.

8.) Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL w wersji na procesor.

8.) Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL w wersji na procesor.

Data publikcaji: 2017.12.06

Zakup oprogramowania bazodanowego MS SQL w wersji na procesor, o parametrach nie gorszych niż:

- minimalna wersja 2012,

- minimalna ilość obsługiwanych rdzeni: 4 core.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.12.2017r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 31.12.2017r.

Dn. 22.12.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.