7.) Zakup jednostki centralnej - serwera obsługującego system e-dokumenet z oprogramowaniem systemowym.

7.) Zakup jednostki centralnej - serwera obsługującego system e-dokumenet z oprogramowaniem systemowym.

7.) Zakup jednostki centralnej - serwera obsługującego system e-dokumenet z oprogramowaniem systemowym.

Data publikcaji: 2017.12.06

Zakup jednostki centralnej - serwera obsługującego system e-dokumenet z oprogramowaniem systemowym, o parametrach nie gorszych niż:

- 2 x Intel Xeon E5 2,0GHz,

- 32 GB RDIMM,

- 6 x 300GB HDD SAS 6Gb/s 10 tyś. obr/min. 2.5",

- napęd DVD,

- kontroler RAID 1,5,

- 2xGB LAN,

- Windows Server 2012R2 Standard Edition,

- 3 x 5-pack CAL licencja dla użytkownika.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.12.2017r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 31.12.2017r.

Dn. 22.12.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.