5.) Zakup oprogramowania ERP Mobile oraz szkolenia handlowców.

5.) Zakup oprogramowania ERP Mobile oraz szkolenia handlowców.

5.) Zakup oprogramowania ERP Mobile oraz szkolenia handlowców.

Data publikacji: 2017.09.28

1. Nabycie licencji oprogramowania ERP Mobile Sprzedaż

Pakiet oprogramowania na urządzenia mobilne, współpracujący z Comarch ERP OPTIMA. Aplikacja ma za zadanie wspierać oraz usprawniać pracę Przedstawicieli handlowych. Ilość: 11 szt.

2. Nabycie licencji oprogramowania ERP Mobile Zarządzanie

Pakiet oprogramowania na urządzenia mobilne, jak również działający w przeglądarce internetowej. Aplikacja ma współpracować z ERP Mobile Sprzedaż (pkt.1.). Aplikacja ma za zadanie umożliwiać zarządzanie działaniami Pracowników mobilnych. Ilość: 2 szt.

3. Nabycie licencji oprogramowania Monitorowanie dla mobilnych Przedstawicieli

Pakiet oprogramowania działający w przeglądarce internetowej. Aplikacja ma współpracować z ERP Mobile Zarządzanie (pkt.2.). Aplikacja ma wspomagać oraz optymalizować zarządzanie działaniami Pracowników mobilnych. Ilość: 1 szt.

Oferta powinna uwzględniać instalację i konfigurację oprogramowania na urządzeniach oraz w infrastrukturze sieciowej Zamawiającego.

4. Szkolenie handlowców z obsługi systemu

Szkolenie przeznaczone dla 10 Pracowników z zakresu w/w Pakietów, czas szkolenia: 25 roboczogodzin.

Termin składania ofert upływa z dniem 10.10.2017r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 30.11.2017r.

Dn. 27.10.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.