4.) Zakup oraz wdrożenie serwera bazodanowego z oprogramowaniem systemowym.

4.) Zakup oraz wdrożenie serwera bazodanowego z oprogramowaniem systemowym.

4.) Zakup oraz wdrożenie serwera bazodanowego z oprogramowaniem systemowym.

Data publikcaji: 2017.08.14

Zakup oraz wdrożenie serwera bazodanowego z oprogramowaniem systemowym, o parametrach nie gorszych niż:

- 2 x Intel Xeon E5 2,0GHz,

- 32 GB RAM,

- 6 x 300GB HDD SAS 10 tyś. obr/min. 2.5",

- kontroler RAID 1,5,10,

- Windows Server 2012R2 Standard Edition,

- 3 x 5-pack CAL licencja dla użytkownika,

- wdrożenie i konfiguracja serwera.

Termin składania ofert upływa z dniem 24.08.2017r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 30.09.2017r.

Dn. 22.09.2017r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.