3.) Zakup nowoczesnych jednostek komputerowych PC All-in-one.

3.) Zakup nowoczesnych jednostek komputerowych PC All-in-one.

3.) Zakup nowoczesnych jednostek komputerowych PC All-in-one.

Data publikcaji: 2016.12.21

Zakup 6 szt. nowoczesnych jednostek komputerowych PC All-in-one, o parametrach nie gorszych niż:

- matowa matryca LCD 21,5,

- procesor Intel i5 gen. 5,

- 8GB RAM,

- dysk twardy SSD 240GB,

- GB LAN,

- system Windows 10 Pro,

- urządzenie podtrzymujące zasilanie typu UPS 650VA.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.12.2016r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 31.01.2017r.

Dn. 29.12.2016r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: BRP PERFEKT S.C.