2.) Zakup centrali telefonicznej NCP - CM 400P.

2.) Zakup centrali telefonicznej NCP - CM 400P.

2.) Zakup centrali telefonicznej NCP - CM 400P.

Data publikacji: 2016.12.21

Zakup centrali telefonicznej NCP - CM 400P.

O parametrach konfiguracji nie gorszych niż:

Centrala NCP-CM400P z systemem zasilania buforowego i akumulatorem (12V,17Ah),

- 4 LM analogowe, 2 bramy GSM, 16 numerów wewnętrznych analogowych,

- z licencją na 40 calls, licencją na 2 abonentów VoIP, licencją na 10 stanowisk CTI

- telefon systemowy CTS-330.IP BT

- obudowa pod montaż w szafie RACK

- centrala z możliwością rozbudowy,

- wydłużony okres gwarancji do 5 lat.

Termin składania ofert upływa z dniem 29.12.2016r. Kryterium oceny oferty jest: 100% cena. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: Cena całkowita brutto - waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznania punktacji: Cmin/Cn x 100 pkt. Gdzie Cmin - najniższa cena całkowita brutto, Cn - cena całkowita brutto oferty nr "n".

Przystępujący do złożenia oferty oświadcza, iż spełnia wymóg braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym.

Termin realizacji umowy: do dn. 31.01.2017r.

Dn. 29.12.2016r. sporządzono protokół wyboru oferty. Wyłoniony dostawca: TELFON-ELDI S.C.