LLDPE

Eni versalis

Product has been added.

Flexirene ms 20 u
Clearflex mp d0
Clearflex fg 306
Clearflex clh d0
Clearflex fgh b0
Clearflex chh g0
Flexirene fg 30 u
Clearflex rn 50 u
Flexirene mr 56 a
Clearflex ff 106
Clearflex cl d0
Flexirene ms 26 a
Flexirene ms 40 a
Clearflex dfh20
Flexirene mr 50 a
Clearflex fg 106 a
Flexirene fh 56 a
Clearflex mq b0
Clearflex ch d0
Flexirene cm 50
Clearflex rbh 58 b
Flexirene mt 40 a
Clearflex fgh b3
Clearflex mq f0
Clearflex fgh 196
Clearflex cl b0
Clearflex fg 106
Flexirene fg 23 u
Flexirene cl 10 f
Clearflex rbh 58
Flexirene cl 10 u
Flexirene fg 30
Clearflex ff d0
Clearflex rp 50 u
Clearflex fg 336
Clearflex rbh 58 y
Flexirene fg 20 u
Clearflex cl 106
Flexirene ff 25 u
Flexirene mr 50 u
Clearflex clh 196
Flexirene fg 20 f
Clearflex rm 50 u
Flexirene ms 20 a
Flexirene cl 10
Flexirene fg 23 f
Clearflex rl 50 u
Flexirene ms 40 u